GreenHRM -Хүний нөөцийн систем

Тодорхойлно | Хялбаршуулна | Хурдасгана.

Үр ашигтай хүний нөөцийн менежмент, урам зоригтой ажилтан, өндөр бүтээмжтэй хүний нөөцийн нэгжийн үндсэн багаж.

Green HRM гэж юу вэ?

Бизнесийн амжилтын үндэс болсон хүний нөөцийг мэргэшүүлэн чадваржуулах, сэтгэл ханамжтай ажилтнуудыг төлөвшүүлэн удирдахад хүний нөөцийн бодлогын зорилго оршдог. Гэтэл “Хүний нөөцийн менежерүүдийн нийт ажлын 85% нь бичиг цаасны ажилд зарцуулагддаг” гэсэн судалгааны үр дүн байна. Энэ бол хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд оновчтой автоматжуулалт нэвтрээгүйгээс менежерүүд шаардлагатай мэдээ, тайлан нэгтгэхийн тулд механик, гар ажлуудад хамаг цагаа зарцуулсаар байгаа бодит үнэн юм. Тэгвэл “бичиг цаас”-д бус "хүндээ", хүний нөөцийн зөв бодлого, түүний хэрэгжүүлэлтэд цагаа түлхүү зарцуулах боломжийг "Green HRM" Хүний нөөцийн удирдлагын систем олгох болно.

Green HRM нь хүний нөөцийн менежментийн үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх бизнес процессыг автоматжуулах, ажилтнуудын мэдээллийн нэгдсэн урсгалыг төвлөрүүлэх, гүйцэтгэх удирдлагыг бодит тайлан, мэдээллээр шуурхай хангах, бодит өгөгдөлд суурилсан оновчтой шийдвэр гаргалтыг дэмжих систем юм.

Яагаад Green HRM гэж?

Амжилтаараа тэргүүлэгч Монголын топ байгууллага болон гаднын компаниуд бизнесийнхээ амжилтын хурдасгагчаар Green HRM системийг тодорхойлж, биднийг сонгон, итгэж түншилсээр байна. Учир нь Green HRM нь байгууллагын бүх түвшний удирдлага, хүний нөөц, ажилтан, ажил горилогчид зэрэг олон түвшинд зэрэг ашиглагдаж, өдөр тутмын бизнес процесс автоматжуулалтаас эхлээд урт хугацааны стратегийн шийдвэр гаргалтыг бодит тоон мэдээллээр хангаж, бодит үнэ цэнээ өгсөөр байна.

Хүний нөөцийн нэгжийн өндөр бүтээмжит ажиллагаа

Green HRM нь Байгууллагын хэмжээнд нийт ажиллагсдын хөдөлмөрийн харилцааг нэгдсэн урсгалд холбож, холбогдох процесс, ажилбаруудыг бүрэн автоматжуулсан. Ажилтан бүрийг ажилд орсноос нь эхлээд ажилласан цаг, гүйцэтгэл, карьер, цалин, хангамж, сургалт хөгжил, холбогдох тушаал, шийдвэр, хөдөлмөрийн гэрээний бүхий л мэдээлэл нэгдсэн баазад бүртгэгдэнэ. Өгөгдлийн сангаас хүссэн тайлан, нэгтгэл хормын төдийд л боловсруулагдана.

Ажилтнуудад зориулсан өөртөө үйлчлэх систем

Green HRM -ын мобайл аппликейшнд ажилтан өөрийн эрхээр хандан хувийн мэдээллээ шинэчлэх, ирцийн хүсэлт, ээлжийн амралт, томилолтын хүсэлтээ үүсгэх, хүний нөөцийн нэгж, гүйцэтгэх удирдлагадаа санал хүсэлтээ шууд илгээх боломжтой. Түүнчлэн сар бүрийн цалин бодолтын задаргаа, гүйцэтгэлийн үнэлгээ болон ирцийн хүсэлтийн зөвшөөрөгдсөн байдал зэрэг мэдэгдлүүдийг системээс Ажилтанд шуурхай илгээгддэг.

Менежер бүрд ухаалаг хянах самбар (Dashboard)

GreenHRM нь хүний нөөцийн нэгтгэлийг гол үзүүлэлтүүд дээр тохируулж, Real-Time хянах боломж бүхий удирдлагын дашбоардтой байдаг. Мөн GreenHRМ системийн бүтэцлэгдсэн өгөгдлөө Tablea BI, Power BI зэрэг бизнес аналитик программтай холбон "Хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөн", "Ажилтны цаг ашиглалт, бүтээмж", "Гүйцэтгэл үнэлгээ", "Цалин, урамшуулал" гээд хүссэн тайлан нэгтгэлээ real-time гаргах боломжтой болдог.

Green HRM системийн үндсэн функцүүд

Ажилтны мэдээлэл

Ажилтан, ажил горилогч, дадлагын оюутны үндсэн бүртгэлээр төвлөрсөн мэдээллийн сан үүсэж, байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх суурь нөхцөл бүрдүүлнэ.

Хөдөлмөрийн харилцаа

Байгууллагын бүтэц, Ажлын байр, хуульд нийцсэн гэрээ, тушаал, Тодорхойлолт гаргах, Ээлжийн амралтын хүсэлт, зөвшөөрөл, тооцооллыг хийх боломжтой.

Ажилтан болон менежерийн портал

Ажилтан болон менежер хүссэн үедээ дурын төхөөрөмжөөс хялбархан өөрт хамааралтай мэдээллүүдийг авах, чөлөө зөвшөөрөл, сургалт, хувийн хөгжил төлөвлөх, ур чадвар болон гүйцэтгэлээ үнэлэх, цаг ашиглалт, хөнгөлөлт хангамж, цалингийн мэдээлэл лавлах боломжтой.

Цаг бүртгэл

Цаг бүртгэлийн төхөөрөмжтэй холбогдон ажиллахаас гадна чөлөө, зөвшөөрлийн процесс автоматжна. Уян хатан цагийн менежментийг хэрэгжүүлэх боломжтой.

Хөнгөлөлт хангамж модуль

Хөнгөлөлт, хангамжийг ажлын байрны онцлогт уялдуулан уян хатан тохируулах боломжийг автоматжуулсан. Тус систем нь цалин бодолтын системтэй автоматаар холбогддог. Группийн хэмжээнд нэгтгэгдэх боломжтой.

Карьер хөгжил модуль

Ажилтны чадавх, потенциалд тулгуурлан карьерын замналыг тодорхойлж, өсөх ирээдүйтэй ажилтан, орлон залгамжлах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх боломжтой.

Мобайл хүсэлт

Ажилтан гар утаснаасаа мобайлаар чөлөө зөвшөөрлийн хүсэлт илгээж, удирдлага батлах, ирцийн мэдээллээ хянаж лавлах боломжтой.

Сургалт хөгжил модуль

Ажилтны хувийн хөгжлийн төлөвлөгөө, ур чадварын үнэлгээ, хүсэл сонирхол зэрэг хэрэгцээнээс автоматаар татагдан сургалтын төлөвлөлт үүснэ. Сургалтад хамрагдагсдын түүхэн мэдээлэл үүсэж, харгалзах тайлан судалгаа гаргах суурь боломж бүрдэнэ. Групп компанийн хэмжээнд нэгтгэгдэнэ.

Цалин

Ажилтантай холбоотой тушаал, хөнгөлөлт хангамжийн бүртгэл, ажил эрхлэлт зэрэг мэдээлэл татагдаж цалин бодолт автоматжсан. Татвар, нийгмийн даатгалын тайлан шууд гарна.

Судалгаа үнэлгээ модуль

Ур чадварын үнэлгээ, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, KPI загварыг автоматжуулсан. Энэ нь ур чадвар, ажлын гүйцэтгэлийн харьцаанд тулгуурласан хүний нөөцийн стратегийг тодорхойлох үндэс суурь бүрдэнэ.

Тайлан, мэдээ

Хүний нөөцийн бодит баталгаатай мэдээлэлд үндэслэн оновчтой шийдвэр гаргах боломжийг тайлангийн модуль хангана.

Green HRM системийн төрлүүд

On-Premise
Green HRM систем

Системийг өөрийн бизнес процесст тохируулан нутагшуулан ашиглах боломжтой.

 • Групп болон томоохон хэмжээний байгууллагуудад илүү тохиромжтой
 • Хэрэглэгч өөрийн сервер дээр систем суурилуулж, серверийн хэвийн ажиллагааг хариуцна
Мэдээлэл авах

SaaS
Green HRM систем

Хүний нөөцийн системийг өөрийн бизнес процесст нутагшуулан тохируулж ашиглах боломжтой бөгөөд мэргэжлийн технологийн баг сервер, системийн хэвийн ажиллагааг хариуцна.

 • Жижиг, дунд хэмжээний байгууллагуудад тохиромжтой
 • Сар бүрийн тогтмол төлбөрийн нөхцөлтэй
 • Анхны хөрөнгө оруулалт үнэмлэхүй бага
 • Админы оролцоог 100% бууруулна
 • Интернэт сүлжээнд ажиллана
 • Сервер тоног төхөөрөмжийн нэмэлт зардалгүй
 • Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдал дэлхийн #1 Oracle -н технологиор хангагдсан
Мэдээлэл авах

Cloud
Digital HRM систем

Монголын АНХНЫ хүний нөөцийн клауд систем бөгөөд нэмэлт тохиргоо, хөгжүүлэлт хийлгүй шууд ашиглагдах, 100% вэб технологид суурилсан систем.

 • Жижиг, дунд хэмжээний байгууллагуудад тохиромжтой
 • Анхны хөрөнгө оруулалт үнэмлэхүй бага
 • Админы оролцоог 100% бууруулна
 • Суурилуулалтын зардал, хугацааг 100% хална
 • Интернэт сүлжээнд ажиллана
 • Хэрэглээнээс хамаарсан төлбөрийн нөхцөлтэй
 • Сервер тоног төхөөрөмжийн нэмэлт зардалгүй
 • Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдал дэлхийн #1 Oracle -н технологиор хангагдсан
Мэдээлэл авах

Green ERP системийн хэрэглэгч байгууллагууд

GreenHRM системийн хэрэглэгч байгууллагууд
Ай Ти Зон компани нь стратегийн түншлэгч Дижитал Воркс, Могул Консалтинг энд Сервис компаниудаар дамжуулан Байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн GreenERP цогц болон дэд системийг хүргэн ажиллаж байна.
ITZONE Company
GreenERP систем бүтээгч

Ай Ти Зон Компани нь GreenERP цогц систем хөгжүүлэх төслийг 2011 оноос эхлэн хэрэгжүүлж, Green HRM, Green CRM, GreenSCM дэд системүүдийг боловсруулсан бөгөөд 2017 оноос эхлэн Дижитал Воркс компанид хөгжүүлэлтийн эрх, бүтээгдэхүүнийг борлуулах эрхээ шилжүүлж, удирдлагын дэмжлэгээр тус компанийн ханган ажиллаж байна.

Дижитал Воркс Компани
GreenERP систем нийлүүлэгч

Дижитал Воркс Компани нь 2017 онд байгуулагдсан бөгөөд GreenERP төслийг 2011 оноос эхлэн хөгжүүлж ирсэн 30 гаруй программын инженерүүд бүрдсэн мэргэшсэн хамт олон. GreenERP хөгжүүлэлтийг тасралтгүй гүйцэтгэж буй бөгөөд 2018 онд GreenFinance ээлжит бүтээгдэхүүнээ зах зээлд танилцуулсан. GreenERP системийн нийлүүлэгчээр албан ёсоор ажиллаж байна.

Могул Консалтинг Компани
GreenERP систем нэвтрүүлэгч

Могул Консалтинг энд Сервис Компани нь 2018 оноос эхлэн GreenНRM системийн албан ёсны нэвтрүүлэгчээр ажиллаж байна. Тус компанийн Хүний нөөцийн мэргэшсэн зөвлөхүүд нь Системийн үнэ цэнийг бизнес хэрэглээнд бодитоор бүтээхэд хэрэглэгч байгууллагад зөвлөн ажилладаг.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ

GreenHRM-ийн системийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоорой. Таны бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу ажлын 8 цагийн дотор холбогдон дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.

 • +(976) 7731-2424, 7702-4040
 • crm@itzone.mn, sales@digitalworks.mn
 • www.itzone.mn, www.digitalworks.mn