×

Үйлчилгээ

Захиалгын програм хөгжүүлэлт, клауд технологид суурилсан дэвшилтэт үйлчилгээг нэг дороос
МТ Мэргэжлийн үйлчилгээ
Penetration Testing - Нэвтрэлтийн туршилт
МТ Мэргэжлийн үйлчилгээ
Vulnerability Assessment - Эмзэг байдлын үнэлгээ
МТ Мэргэжлийн үйлчилгээ
Network Assessment - Сүлжээний үнэлгээ
МТ Мэргэжлийн үйлчилгээ
Мэдээллийн технологийн аудит

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх